Regulamin

REGULAMIN

Świadczenia usług transportowych w firmie ALBATROS TRAVEL

Maciej Bujniewski

Poniższy regulamin określa warunki korzystania z usług naszej firmy w pojazdach będących naszą własnością oraz naszych podwykonawców.

Określenia użyte w regulaminie:

 1. Przewoźnik – firma Albatros Travel wykonująca przewóz pasażerów oraz bagaży;
 2. Kontrahent/Zlecający – osoba dokonująca rezerwacji usługi w naszej firmie zgodnie z umową ustną, pisemną, mailową bądź telefoniczną, biorąca pełną odpowiedzialność za respektowanie poniższego regulaminu;
 3. Pasażer – pojedyncza osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie umowy ustnej, pisemnej, mailowej bądź telefonicznej za którą odpowiada Zlecający;
 4. Pojazd – środek transportu wykorzystywany do usługi przez Przewoźnika, bądź jego podwykonawcę;
 5. Bagaż – rzeczy zabierane przez podróżnego do pojazdu;

§1
PRZEPISY OGÓLNE

 1. Dokonanie zamówienia na przejazd u Przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu, oraz akceptację niniejszego regulaminu. Zamówienie można dokonać telefonicznie, ustnie, mailowo, listownie;
 2. Odwołanie zamówienia przez każdą ze stron może się odbyć jedynie na warunkach zawartych w Regulaminie lub w Umowie jeśli stanowi inaczej, za wyraźną zgodą drugiej strony;
 3. W pojazdach zabronione jest palenie tytoniu, używek oraz elektronicznych papierosów, używanie otwartego ognia, wnoszenia narzędzi niebezpiecznych oraz panuje zakaz spożywania alkoholu oraz gum do żucia;
 4. Przedmioty pozostawione w pojeździe, zapomnienie lub niezabrane przez nie uwagę nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika. Przechowywane są przez okres 30 dni w siedzibie Przewoźnika;
 5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu rzeczy wartościowych pasażera.

§2
ANULACJA/ODSTĄPIENIE OD UMOWY LUB ZLECENIA

 1. Kontrahent może odstąpić od umowy/zlecenia bez kosztów, jeżeli powiadomi o tym Przewoźnika pisemnie lub mailowo w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zamówioną usługą ( liczy się data odbioru). W przypadku braku potwierdzenia obustronnego anulacja nie obowiązuje. Sytuacja nie dotyczy umów w których strony ustaliły inne zasady anulacji;
 2. Jeżeli anulacja zostanie zgłoszona na krócej niż 14-7 dni przed dniem usługi Kontrahent zapłaci Przewoźnikowi 50% wartości całej usługi;
 3. W przypadku zgłoszenia odstąpienia od umowy/zlecenia poniżej 7 dni przed dniem usługi Kontrahent zapłaci przewoźnikowi 100% wartości całej usługi w terminie do 7 dni od anulacji.
 4. Potwierdzając usługę Kontrahent dokonuje rezerwacji w pełni świadomy powyższych zapisów i dobrowolnie poddaje zapłacie. W przypadku braku zapłaty powyżej 14 dni Kontrahent podda się dobrowolnie egzekucji.

§3
PASAŻER

 1. Pasażer musi stosować się do zaleceń wydawanych przez kierowcę;
 2. Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży oraz zobligowany jest do zajęcia miejsca siedzącego lub stojącego, jeśli pojazd takie posiada w tym wypadku obowiązkiem pasażera jest trzymanie się uchwytów do tego przeznaczonych;
 3. Pasażer zobligowany jest do zachowywania się w sposób kulturalny, nie zaśmiecania pojazdu, nie przemieszczania się podczas podróży. Zabrania się stania w trakcie jazdy obok kierowcy lub bezpośrednio za nim;
 4. Pasażer zobowiązany jest do pozostawienia pojazdu w stanie nie pogorszonym, a wszelkie wyrządzone szkody musi zgłosić natychmiast kierowcy.

§4
BAGAŻE

 1. Pasażer ma prawo do zabrania jednego bagażu podręcznego mieszczącego się na półkę bagażową usytuowaną nad głowami pasażerów do 5 kg oraz jednego bagażu podstawowego do 30 kg( walizka, plecak, torba podróżna).

§5
PRZEWOŹNIK

 1. Bierze odpowiedzialność za jakość świadczonych usług, z wyłączeniem czynników zewnętrznych na które nie ma wpływu;
 2. Posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) dla swoich Pasażerów. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe, inne zdarzenia losowe,
  powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem;
 3. Przewoźnik odpowiada za sprawność techniczną pojazdów oraz oświadcza że posiada wszelkie wymagane prawem licencje oraz certyfikaty potrzebne do świadczenia usług.
 4. W przypadku awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuję się do usunięcia usterki, (gdyby nie było to możliwe) podstawi pojazd zastępczy w możliwym jak najkrótszym czasie.

§6
KONTRAHENT

 1. Odpowiada za wszystkich swoich pasażerów oraz za szkody wyrządzone Przewoźnikowi w tym uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu;
 2. Kontrahent/Pasażer który w sposób umyślny niszczy lub zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty pokrywającej równowartość przywrócenia pojazdu do stanu pierwotnego. W przypadku wyrządzonej szkody, która wyłączy na dłużej pojazd z możliwości świadczenia usług Kontrahent/Pasażer dodatkowo zapłaci Przewoźnikowi 500 zł netto dziennie za każdy dzień wyłączenia pojazdu z dalszej możliwości świadczenia usług;
 3. Kontrahent w pełni odpowiada za swoich Pasażerów i w przypadku szkody zobowiązuję się do pokrycia szkód na rzecz Przewoźnika jak za swoje własne.

§7
RODO

 1. Kontrahent zamawiający przejazd u Przewoźnika akceptuje przepisy RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50,
poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny
(Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)